Ә. Бөкейхановтың Абайдың немере інісі Кәкітай Ысқақұлы Құнанбаевтың естеліктері бойынша «Абай (Ибрагим) Құнанбаев» тақырыбында мақаласы

Ә. Бөкейхановтың Абайдың немере інісі Кәкітай Ысқақұлы Құнанбаевтың естеліктері бойынша «Абай (Ибрагим) Құнанбаев» тақырыбында «Императорлық Орыс Географиялық Қоғамы Батыс-Сібір бөлімінің Семей бөлімшесінің жазбалары» атты журналда жарияланған мақаласы. [?] 1907 ж.
ҚР ПА. 811 Қ. 25 Т. 25 іс. 1–12 п.

Статья А. Букейханова, опубликованная в журнале «Записки Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества» под заголовком «Абай (Ибрагим) Кунанбаев», написанная по воспоминаниям племянника Абая Какитай Скаковича Кунанбаева. [?] 1907 г.
АП РК. Ф. 811. Оп. 25 Д. 25. Л. 1–12

Алаш автономиясын жариялау туралы Орынбордағы жалпы қырғыз (қазақ) құрылтайы отырысының хаттамасы

Алаш автономиясын жариялау туралы Орынбордағы жалпы қырғыз (қазақ) құрылтайы отырысының хаттамасы (Семей облысынан Тұрағұл Ибрагимов қатысты). 1917 ж. 5–13 желтоқсан.
ҚР ПА. 811 Қ. 20 Т. 140 іс. 121–131 п.

Протокол заседания общекиргизского съезда в Оренбурге об объявлении автономии Алаш (От Семипалатинской области участвовал Турагул Ибрагимов). 5–13 декабря 1917 г.
АП РК. Ф.811. Оп. 20 Д. 140. Л. 121–131

Қырғызстан (Қазақстан) ХКК төрағасы С. Сейфуллиннің республикадағы саяси жағдай туралы БКП (б) ОК Бас хатшысы И. В. Сталинге жазған баяндау хаты.

Қырғызстан (Қазақстан) ХКК төрағасы С. Сейфуллиннің республикадағы саяси жағдай туралы БКП (б) ОК Бас хатшысы И. В. Сталинге жазған баяндау хаты. 1917 ж. Семей қаласында басылып шыққан «Абай» журналының бірінші шығарылымы туралы мәліметтер бар. 1917 ж.
ҚР ПА. 811 Қ. 24 Т. 243 іс. 7–8 п.

Докладная записка С. Сейфуллина, председателя СНК Киргизии И.В. Сталину, генеральному секретарю ЦК ВКП (б) о политическом положении в республике. Имеются сведения о первом выпуске журнала «Абай» 1917 г. изданного в Семипалатинске. 1917 г.
АП РК. Ф.811. Оп. 24 Д. 243. Л. 7–8.

Абай Құнанбайұлының қайтыс болуына 30 жыл толуына орай есімін мәңгілік еске қалдыру іс-шараларын ұйымдастыру туралы Қазақ Орталық атқару комитеті Президиумының қаулысы.

Абай Құнанбайұлының қайтыс болуына 30 жыл толуына орай есімін мәңгілік еске қалдыру іс-шараларын ұйымдастыру туралы Қазақ Орталық атқару комитеті Президиумының қаулысы. 1934 ж. 25 желтоқсан.
ҚР ПА. 141 Қ. 1 Т. 6618 іс. 60–61п.

Қазақстан Кеңес жазушылар одағы мүшелерінің шығармаларын талқылау, олардың ішінде А. Жұбановтың «Абай сыны» бар.

Қазақстан Кеңес жазушылар одағы мүшелерінің шығармаларын талқылау, олардың ішінде А. Жұбановтың «Абай сыны» бар. 1937 ж. 15 тамыз.
ҚР ПА. 474 Қ. 1 Т. 3 іс. 176–179 п.

Обсуждение произведений членов Союза Советских писателей Казахстана, среди них А. Жубанов «Критика Абая». 15 августа 1937 г.
АП РК. Ф.474. Оп. 1 Д. 3. Л. 176–179


Құрамында Абай Құнанбаевтың «Таңдамалы өлеңдері» және Мұхтар Әуезовтың «Как запела Татьяна в степи», «Абай» романының бөлімдері бар қазақ поэзиялары мен прозалары жинағының жоспары.

Құрамында Абай Құнанбаевтың «Таңдамалы өлеңдері» және Мұхтар Әуезовтың «Как запела Татьяна в степи», «Абай» романының бөлімдері бар қазақ поэзиялары мен прозалары жинағының жоспары. 1938 ж. 17 қаңтар.
ҚР ПА. 708 Қ. 1 Т. 588 іс. 25–28 п.
План сборника казахской поэзии и прозы, в составе которого имеются: Абай Кунанбаев «Избранные стихи» и Мухтар Ауэзов «Как запела Татьяна в степи», глава из романа «Абай». 17 января 1938 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 1 Д. 588. Л. 25–28

Жазушы М. Әуезовтың шығармашылық есебін тыңдау бойынша жалпы партиялық ашық жиналыстың хаттамасы

Жазушы М. Әуезовтың шығармашылық есебін тыңдау бойынша жалпы партиялық ашық жиналыстың хаттамасы. ҚР ПА. 474 Қ. 1 Т. 5 іс. 82–84 п.
ҚР ПА. 474 Қ. 1 Т. 5 іс. 82–84 п.

Протокол общепартийного открытого собрания по заслушиванию творческого отчета писателя М. Ауэзова. 28 мая 1938 г.
АП РК. Ф.474. Оп. 1 Д. 5. Л. 82–84.1939 ж. Қазақ көркем әдебиет баспасы дайындап, баспаға ұсынған қазақ жазушылары мен ақындарының шығармаларының тізімі

1939 ж. Қазақ көркем әдебиет баспасы дайындап, баспаға ұсынған қазақ жазушылары мен ақындарының шығармаларының тізімі. «Абай Құнанбаев өлеңдерінің жинағы» енгізілген. 1938 ж. 20 желтоқсан.
ҚР ПА. 708 Қ. 3/1 Т. 1096 іс. 31–33 п.
Перечень произведений казахских писателей и поэтов, рекомендуемый Казахским Издательством Художественной литературы к изданию в 1939 г. В перечне имеется «Сборник стихотворений Абая Кунанбаева». 20 декабря 1938 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 3/1 Д. 1096. Л. 31–33.

Қазақстан Кеңес жазушылар одағының басқарма төрағасы Д. Абилевтің жазушы Мұхтар Әуезовке жазған мінездемесі.

Қазақстан Кеңес жазушылар одағының басқарма төрағасы Д. Абилевтің жазушы Мұхтар Әуезовке жазған мінездемесі. 1939 ж. 29 қаңтар.
ҚР ПА. 708 Қ. 3/1 Т. 1096 іс. 99–103 п.

Характеристика на писателя Мухтара Ауэзова, подготовленная Д. Абилевым, председателем Правления Союза советских писателей Казахстана. 29 января 1939 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 3/1 Д. 1096. Л. 99–103.

С. Мұқановтың И. Сталиннің атына жазған қазақ жазушылары өлеңдерінің тезистері,

Жазушы М. Әуезов Қазақстанның Кеңес жазушыларының II съезінде (ортада)

Жазушы М. Әуезов Қазақстанның Кеңес жазушыларының II съезінде (ортада). 1939 ж. 21 маусым.
ҚР ПА. 896 Қ. 1 Т. 2168 іс. 1 п.

Писатель М. Ауэзов на II съезде Советских писателей Казахстана (в центре). 21 июня 1939 г.
АП РК. Ф.896. Оп.1 Д. 2168. Л. 1.

М. Әуезов пен Л. Соболев құрастырған, Абайдың «Мир – Океан: времена, как ветры, гонят волны поколений, сменяющих друг друга, и в этом – круг вечности» деген сөзінен басталған қазақ әдебиеті тарихының очерктері

М. Әуезов пен Л. Соболев құрастырған, Абайдың «Мир – Океан: времена, как ветры, гонят волны поколений, сменяющих друг друга, и в этом – круг вечности» деген сөзінен басталған қазақ әдебиеті тарихының очерктері. 1939 ж. 27 шілде.
ҚР ПА. 708 Қ. 3/1 Т. 1117 іс. 1–66 п.
Очерки истории казахской литературы, составленные М. Ауэзовым и Л. Соболевым, начатые со слов Абая: «Мир – Океан: времена, как ветры, гонят волны поколений, сменяющих друг друга, и в этом – круг вечности». 27 июля 1939 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 3/1 Д. 1117. Л. 1–66.

Ақынның 100 жылдық мерейтойына орай шыққан «Қазақ халқының ұлы ақыны Абай (Ибрагим) Құнанбаев (1845-1904 жж.)» очеркі

Ақынның 100 жылдық мерейтойына орай шыққан «Қазақ халқының ұлы ақыны Абай (Ибрагим) Құнанбаев (1845-1904 жж.)» очеркі. [?] 1940 ж.
ҚР ПА. 708 Қ. 4/1 Т. 854 іс. 1–23 п.
Очерк «Великий поэт казахского народа Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1845-1904 гг.)», изданный к 100-летнему юбилею поэта. [?] 1940 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/1 Д. 854. Л. 1–23.

КСРО Ғылым Академиясы Қазақ филиалының ғылыми қызметкері Е. Исмаиловтың «Прииртышская правда» газетінің редакциясына жазған Абай Құнанбаев туралы хаты

КСРО Ғылым Академиясы Қазақ филиалының ғылыми қызметкері Е. Исмаиловтың «Прииртышская правда» газетінің редакциясына жазған Абай Құнанбаев туралы хаты. [?] 1940 ж.
ҚР ПА. 708 Қ. 4/1 Т. 853 іс. 9–13 ар. б.
Письмо Е. Исмаилова, научного сотрудника Казфилиала Академии наук СССР в редакцию газеты «Прииртышская правда» об Абае Кунанбаеве. [?] 1940 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/1 Д. 853. Л. 9–13 об.

Абай Құнанбаевтың мерейтойын атап өту туралы Қазақстанның КП (б) ОК Қазақстан Кеңес жазушылар одағының жауапты хатшысы Ә. Тәжібаевтың баяндау хаты

Абай Құнанбаевтың мерейтойын атап өту туралы Қазақстанның КП (б) ОК Қазақстан Кеңес жазушылар одағының жауапты хатшысы Ә. Тәжібаевтың баяндау хаты. [?] 1940 ж.
ҚР ПА. 708 Қ. 4/1 Т. 803 іс. 7–8 п.

Докладная записка А. Тажибаева, ответственного секретаря Союза Советских Писателей Казахстана в ЦК КП (б) Казахстана по празднованию юбилея Абая Кунанбаева. [?] 1940 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/1 Д. 803. Л. 7–8.

Қазақстан КП (б) Батыс Қазақстан обкомының хатшысы Г. Лосевтің қазақ әдебиетінің классигі Абай Құнанбаевтың туғанына 95 жыл толуын өткізу туралы Қазақстанның КП (б) ОК насихаттау және үгіттеу бөліміне баяндауы

Қазақстан КП (б) Батыс Қазақстан обкомының хатшысы Г. Лосевтің қазақ әдебиетінің классигі Абай Құнанбаевтың туғанына 95 жыл толуын өткізу туралы Қазақстанның КП (б) ОК насихаттау және үгіттеу бөліміне баяндауы. [?] 1940 ж.

ҚР ПА. 708 Қ. 4/1 Т. 853 іс. 56 п.
Докладная записка Г. Лосева, секретаря Западно-Казахстанского обкома КП (б) Казахстана в Отдел пропаганды и агитации ЦК КП (б) Казахстана о проведении 95-летия со дня рождения классика казахской литературы Абая Кунанбаева. [?] 1940 г.

АП РК. Ф.708. Оп. 4/1 Д. 853. Л. 56.

Қазақстан Кеңес Жазушылар Одағы Төралқасының жауапты хатшысы Ә. Тәжібаевтың Қазақстанның КП (б) ОК хатшысы Н. Скворцовқа жазған

Қазақстан Кеңес Жазушылар Одағы Төралқасының жауапты хатшысы Ә. Тәжібаевтың Қазақстанның КП (б) ОК хатшысы Н. Скворцовқа жазған М. Әуезовтың «Абай» еңбегі енген Республика ақындарының ең үздік поэмалары мен өлеңдерінен тұратын Қазақстанның 20 жылдығына арналған мерейтойлық жинақ туралы хаты. 1940 ж. 3 маусым.
ҚР ПА. 708 Қ. 4/1 Т. 739 іс. 4–6 п.
Письмо А. Тажибаева, ответственного секретаря Президиума Союза Советских Писателей Казахстана Н. Скворцову, секретарю ЦК КП (б) Казахстана о юбилейном сборнике к 20-летию Казахстана, который состоит из лучших поэм и стихов народных акынов и поэтов республики, куда вошел труд М. Ауэзова «Абай». 3 июня 1940 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/1 Д. 739. Л. 4–6.Қазақстан КП (б) ОК ҚазКСР Әдебиет және баспа ісі бас басқармасының бастығы Л. Баймурзиннің Абай мерейтойына арналған шығармалар

Қазақстан КП (б) ОК ҚазКСР Әдебиет және баспа ісі бас басқармасының бастығы Л. Баймурзиннің Абай мерейтойына арналған шығармалар, очерктер және мақалалар туралы баяндау хаты. 1941 ж. 30 қаңтар.
ҚР ПА. 708 Қ. 4/2 Т. 168 іс. 18–19 п.
Докладная записка Л. Баймурзина, начальника Главного управления по делам литературы и издательств КазССР в ЦК КП (б) Казахстана о произведениях, очерках и статьях, посвященных юбилею Абая. 30 января 1941 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/2 Д. 168. Л. 18–19.

Ш. Құдайбердіұлы туралы ҚазКСР ІІХК МҚБ бөлім бастығы М. Шередеконың анықтамасы.

Ш. Құдайбердіұлы туралы ҚазКСР ІІХК МҚБ бөлім бастығы М. Шередеконың анықтамасы. 1941 ж. 4 ақпан.
ҚР ПА. 708 Қ. 4/2 Т. 168 іс. 20 п.

Справка на Кудайбердина Шакарима, подготовленная М. Шередеко, начальником отдела УГБ НКВД КазССР. 4 февраля 1941 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/2 Д. 168. Л. 20.

«Абай» киносценарийі, авторы – М. Әуезов, фильм қойылымының авторы

«Абай» киносценарийі, авторы – М. Әуезов, фильм қойылымының авторы – Г. Л. Рошаль. 1943 ж. 7 тамыз.
ҚР ПА. 708 Қ. 7/1 Т. 251 іс. 1–89 п.
Киносценарий «Абай», автор – М. Ауэзов, автор постановки фильма – Г. Л. Рошаль. 7 августа 1943 г.
АП РК. Ф.708. Оп.7/1 Д. 251. Л. 1–89.

М. Әуезовтың «Абай» романы мен Л. Соболевпен бірге жазған «Абай» пьесасын Сталин сыйлығына ұсыну туралы Қазақстан Кеңес жазушылар Одағы партия ұйымдарының ашық партиялық жиналысының № 43 хаттамасы

М. Әуезовтың «Абай» романы мен Л. Соболевпен бірге жазған «Абай» пьесасын Сталин сыйлығына ұсыну туралы Қазақстан Кеңес жазушылар Одағы партия ұйымдарының ашық партиялық жиналысының № 43 хаттамасы. 1943 ж. 24 желтоқсан.
ҚР ПА. 474 Қ. 1 Т. 10 іс. 165–167 п.
Протокол № 43 Открытого партийного собрания парторганизации Союза Советских писателей Казахстана о выдвижении произведений М. Ауэзова романа «Абай» и пьесы «Абай» в соавторстве с Л. Соболевым на Сталинскую премию. 24 декабря 1943 г.
АП РК. Ф.474. Оп.1 Д. 10. Л. 165–167.

«Абай» романын жариялауға дайындау туралы редакциялық алқа мәжілісі. Қазақ жазушыларының «Абай» романын талқылауы.

«Абай» романын жариялауға дайындау туралы редакциялық алқа мәжілісі. Қазақ жазушыларының «Абай» романын талқылауы. 1944 ж. 20 қараша.
ҚР ПА. 708 Қ. 9 Т. 1383 іс. 66–71 п.

Мажилис редакционной коллегии о подготовке к публикации романа «Абай». Обсуждение казахскими писателями романа «Абай». 20 ноября 1944 г.
АП РК. Ф.708.Оп.9 Д. 1383. Л. 66–71

С. Мұқановтың Абай Құнанбайұлы туралы баяндамасы

С. Мұқановтың Абай Құнанбайұлы туралы баяндамасы. 1945 ж. 30 қаңтар.
ҚР ПА. 708 Қ. 9 Т. 1383 іс. 19–39 п.
Доклад С. Муканова об Абае Кунанбаеве. 30 января 1945 г.
АП РК. Ф.708. Оп.9 Д. 1383. Л. 19–39.

Қазақстан КП (б) ОК бюросының Абай Құнанбайұлының туғанына 100 жыл толуына орай дайындалатын және өткізілетін іс-шаралар туралы қаулысы

Қазақстан КП (б) ОК бюросының Абай Құнанбайұлының туғанына 100 жыл толуына орай дайындалатын және өткізілетін іс-шаралар туралы қаулысы.1945 ж. 7 наурыз.
ҚР ПА. 708 Қ. 9 Т. 15 іс. 146–147 п.

Постановление бюро ЦК КП (б) Казахстана о мероприятиях по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения Абая Кунанбаева. 7 марта 1945 г.
АП РК. Ф.708. Оп.9 Д. 15. Л. 146–147

Абай (Ибрагим Құнанбаев), В.И. Ленин және Амангелді Имановтарға <br> арналған ескерткіштер.

Абай (Ибрагим Құнанбаев), В.И. Ленин және Амангелді Имановтарға
арналған ескерткіштер. Алма-Ата қ. 1970 ж.

ОМҒТҚМ. Қ. 43. Т. 1-6. Іс. 98.

Памятники: Абаю (Ибрагиму Кунанбаеву), В.И. Ленину и Амангельды Иманову. г.Алма-Ата. 1970 г.
ЦГА НТД. Ф.43. Оп.1-6. Д.98.

М. Меңдіқұловтың Абай ескерткіші – кесенесін салу туралы ұсынысы.

М. Меңдіқұловтың Абай ескерткіші – кесенесін салу туралы ұсынысы. 1949 ж.
ҚР ОМА. 1947 Қ. 1 Т. 23 іс. 1–1 ар. п.
Предложения М. Мендикулова о сооружении памятника – мавзолея Абаю. 1949 г.
ЦГА РК. Ф.1947. Оп. 1. Д. 23. Л. 1–1об.

ҚазССР Ғылым Академиясының президенті, академик Қ. И. Сәтбаевтың Қазақстанның КП (б) ОК хатшысы Ж. Шаяхметовке Абай мерейтойын өткізу туралы хаты

ҚазССР Ғылым Академиясының президенті, академик Қ. И. Сәтбаевтың Қазақстанның КП (б) ОК хатшысы Ж. Шаяхметовке Абай мерейтойын өткізу туралы хаты. 1950 ж. 11 қыркүйек.
ҚР ПА. 708 Қ. 14 Т. 1635 іс. 14–15 п.
Письмо К.И. Сатпаева, академика, президента Академии Наук КазССР Ж. Шаяхметову, секретарю ЦК КП (б) Казахстана о проведении юбилея Абая. 11 сентября 1950 г.
АП РК. Ф.708. Оп.14 Д. 1635. Л. 14–15

1960 ж. Алматы қ. Абай даңғылында орнатылған Абай Құнанбайұлының ескерткіші. (Мүсінші Х. И. Наурызбаев). [?] 1960 ж.

1960 ж. Алматы қ. Абай даңғылында орнатылған Абай Құнанбайұлының ескерткіші. (Мүсінші Х. И. Наурызбаев). [?] 1960 ж.
ҚР ПА. 71 Қ. 3 Т. 82 іс. 1 п.

Памятник Абаю Кунанбаеву, установлен в г. Алматы в 1960 году на проспекте Абая. (Скульптор Х.И. Наурызбаев). [?] 1960 г.
АП РК. Ф.71. Оп.3 Д. 82. Л. 1

Абай (Ибрагим Құнанбаев), В.И. Ленин және Амангелді Имановтарға арналған ескерткіштер.

Абай (Ибрагим Құнанбаев), В.И. Ленин және Амангелді Имановтарға арналған ескерткіштер. Алма-Ата қ. 1970 ж.

ОМҒТҚМ. Қ. 43. Т. 1-6. Іс. 98.

Памятники: Абаю (Ибрагиму Кунанбаеву), В.И. Ленину и Амангельды Иманову. г.Алма-Ата. 1970 г.

ЦГА НТД. Ф.43. Оп.1-6. Д.98.

Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының, М.Ю. Лермонтов атындағы орыс драма театрының (ескі және жаңа ғимарат), М.О. Әуезов атындағы қазақ драма театрының ғимараттары

Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының, М.Ю. Лермонтов атындағы орыс драма театрының (ескі және жаңа ғимарат), М.О. Әуезов атындағы қазақ драма театрының ғимараттары.
Алма-Ата қ. 1970 ж.

ОМҒТҚМ. Қ. 43. Т. 1-6. Іс. 99.

Здания театров: Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая, Русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова (старое и новое здания), Казахский театр драмы имени М.О. Ауэзова. г. Алма-Ата. 1970 г.

ЦГА НТД. Ф. 43. Оп. 1-6. Д. 99.

Абай атындағы Қазақ академиялық опера және балет театры

Абай атындағы Қазақ академиялық опера және балет театры. 1984 ж.
ҚР ПА. 602 Қ. 18 Т. 35 іс. 4 п.
Казахский Академический театр оперы и балета имени Абая. 1984 г.
АП РК. Ф. 602. Оп. 18. Д. 35. Л.4.

Қазақстан Компартиясы ОК мен Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің «Абай Құнанбаевтың туғанына 150 жыл толуын дайындау және өткізу туралы» қаулысы

Қазақстан Компартиясы ОК мен Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің «Абай Құнанбаевтың туғанына 150 жыл толуын дайындау және өткізу туралы» қаулысы. 1990 ж. 22 ақпан.
ҚР ПА. 708 Қ. 139 Т. 2300 іс. 37–38 п.

Постановление ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров Казахской ССР «О подготовке и проведении 150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева». 22 февраля 1990 г.
АП РК. Ф.708. Оп.139 Д. 2300 Л. 37–38.

С. О. Джандосов Семей облысының Абай ауданындағы Абай Құнанбаев мемориалдық мұражайы мен ескерткішінің жанында тұрған суреті

С. О. Джандосов Семей облысының Абай ауданындағы Абай Құнанбаев мемориалдық мұражайы мен ескерткішінің жанында тұрған суреті. 1990 ж.
ҚР ПА. 202-НЛ Қ. 1 Т. 63 іс.

С. У. Джандосов у памятника и здания мемориального музея Абая Кунанбаева в Абайском районе Семипалатинской области. 1990 г.
АП РК. Ф.202-НЛ. Оп.1 Д. 63.

1991 ж. 26 шілдедегі «Қазақ әдебиеті» газетінде жарияланған 1923 ж. 8 мамырда «Тілші» газетінде шыққан Ілияс Жансүгіровтің «Абай кітабы» атты мақаласы.

1991 ж. 26 шілдедегі «Қазақ әдебиеті» газетінде жарияланған 1923 ж. 8 мамырда «Тілші» газетінде шыққан Ілияс Жансүгіровтің «Абай кітабы» атты мақаласы.
ҚР ПА. 68-НЛ Қ. 1 Т. 60 іс. 3 п.

Статья Ильяса Жансугурова «Книга Абая» опубликованная в газете «Қазақ әдебиеті» от 26 июля 1991 г., вышедшей ранее в газете «Тілші» от 8 мая 1923 г.
АП РК. Ф.68-НЛ. Оп.1 Д. 60 Л.3.

«Абай Құнанбайұлының туғанына 150 жыл толуына дайындық барысын жеделдету жөніндегі қосымша шаралар туралы»

«Абай Құнанбайұлының туғанына 150 жыл толуына дайындық барысын жеделдету жөніндегі қосымша шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 5 наурыздағы № 175 қаулысының орындалу барысы туралы О. Әбдікәрімовтің, ҚР Президенті мен Министрлер Кабинеті аппаратының ұйымдастыру жұмысы бөлімінің меңгерушісі С. Терещенкоға, Қазақстан Республикасының Премьер-министріне ақпарат.
1993 ж. 20 шілде
ҚР ПА. 5 Қ. 1 Т. 1929 іс. 2–3 п.

Информация О. Абдыкаримова, заведующего отделом организационной работы и местных администраций Аппарата Президента и Кабинета министров РК С. Терещенко, Премьер-министру Республики Казахстан о ходе выполнения постановления Кабинета Министров РК от 5 марта 1993 г. № 175 «О дополнительных мерах по ускорению хода подготовки к 150-летию со дня рождения Абая Кунанбаева». 20 июля 1993 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 1929. Л. 2–3

Абай Құнанбайұлының 150-жылдығын мерекелеуге дайындықты күшейту жөніндегі шаралар туралы

Абай Құнанбайұлының 150-жылдығын мерекелеуге дайындықты күшейту жөніндегі шаралар туралы Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың қаулысы. 1995 ж. 12 қаңтар
ҚР ПА. 5 Қ. 1 Т. 4778 іс. 38–43 п.

Постановление Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «О мерах по усилению подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева».
12 января 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 4778. Л. 38–43

Абай Құнанбайұлының 150-жылдық мерейтойына дайындық жөніндегі комиссия отырысында

Абай Құнанбайұлының 150-жылдық мерейтойына дайындық жөніндегі комиссия отырысында Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың сөйлеген сөзінің мәтіні. 1995 ж. 23 ақпан
ҚР ПА. 5 Қ. 1 Т. 5018 іс. 1–9 п.

Текст выступления Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева на заседании комиссии по подготовке проведения 150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева. 23 февраля 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5018. Л. 1–9

Облыстық әкімшіліктің ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі Г. П. Филатовтың Солтүстік Қазақстан облысында Абай Құнанбайұлының 150 жылдығына дайындық бойынша атқарылған жұмысы туралы анықтамасы

Облыстық әкімшіліктің ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі Г. П. Филатовтың Солтүстік Қазақстан облысында Абай Құнанбайұлының 150 жылдығына дайындық бойынша атқарылған жұмысы туралы анықтамасы. 1995 ж. 31 мамыр
ҚР ПА. 5 Қ. 1 Т. 5130 іс. 52–56 п.

Справка Г. П. Филатова, заведующего отделом внутренней политики областной администрации о проведенной работе по подготовке к 150-летию Абая Кунанбаева в Северо-Казахстанской области. 31 мая 1995 г.
АП РК. Ф. 5-Н.Оп.1 Д. 5130. Л. 52–56

ҚР Мемлекеттік хатшысы Ә. Кекілбаевтың Абай Құнанбайұлының 150 жылдығына арналған халықаралық конференциядағы баяндамасы

ҚР Мемлекеттік хатшысы Ә. Кекілбаевтың Абай Құнанбайұлының 150 жылдығына арналған халықаралық конференциядағы баяндамасы. 1995 ж. 5 шілде
ҚР ПА. 5 Қ. 1 Т. 5095 іс. 37–41 п.

Доклад А. Кекильбаева, Государственного секретаря РК на международной конференции, посвященной 150-летию Абая Кунанбаева.5 июля 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5095. Л. 37–41

ҚР Премьер-Министрінің орынбасары, мерейтойлық комиссия төрағасының орынбасары И. Тасмағамбетовтың Абай Құнанбайұлының 150 жылдығын өткізуге дайындықты аяқтау жөніндегі тапсырмалары

ҚР Премьер-Министрінің орынбасары, мерейтойлық комиссия төрағасының орынбасары И. Тасмағамбетовтың Абай Құнанбайұлының 150 жылдығын өткізуге дайындықты аяқтау жөніндегі тапсырмалары. 1995 ж. 18 шілде
ҚР ПА. 5 Қ. 1 Т. 5130 іс. 130–132 п.

Поручения И. Тасмагамбетова, заместителя Премьер-министра РК, заместителя председателя юбилейной комиссии по завершению подготовки к проведению 150-летия Абая Кунанбаева. 18 июля 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5130. Л. 130–132

ҚР Мемлекеттік хатшысы Ә. Кекілбаевтың «Қазақ әдебиеті» газетінде «Пайғамбардай пір тұтар ақыл-ой алыбы» тақырыбында жарияланған мақаласы.

ҚР Мемлекеттік хатшысы Ә. Кекілбаевтың «Қазақ әдебиеті» газетінде «Пайғамбардай пір тұтар ақыл-ой алыбы» тақырыбында жарияланған мақаласы. 1995 ж. 5 тамыз
ҚР ПА. 5 Қ. 1 Т. 5095 іс. 61–69 п.

Статья А. Кекильбаева, Государственного секретаря РК «Пайғамбардай пір тұтар ақыл-ой алыбы» опубликованная в газете «Қазақ әдебиеті».
5 августа 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5095. Л. 61–69

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Алматы қ. өткен Абай Құнанбайұлының 150-жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөз сөйлеуде.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Алматы қ. өткен Абай Құнанбайұлының 150-жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөз сөйлеуде. 1995 ж. 9 тамыз
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының жеке архивінен

Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на торжественном собрании по случаю 150-летия Абая Кунанбаева в г. Алматы.
9 августа 1995 г.
Из личного архива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Семей облысындағы Абай Құнанбайұлының жаңа Мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайының салтанатты ашылу рәсімінде сөз сөйлеуде

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Семей облысындағы Абай Құнанбайұлының жаңа Мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайының салтанатты ашылу рәсімінде сөз сөйлеуде. 1995 ж. 11 тамыз
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының жеке архивінен

Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на торжественной церемонии открытия нового комплекса Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая Кунанбаева в Семипалатинской области. 11 августа 1995 г.
Из личного архива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Абай Құнанбайұлының «Айттым сәлем, Қаламқас» («Я привет шлю, Каламкас») әні мен нотасы. 1995 ж.<br> ҚР ПА

Абай Құнанбайұлының «Айттым сәлем, Қаламқас» («Я привет шлю, Каламкас») әні мен нотасы. 1995 ж.
ҚР ПА. 5 Қ. 1 Т. 5129 іс. 14 п.

Текст и ноты песни Абая Кунанбаева «Айттым сәлем, Қаламқас» («Я привет шлю, Каламкас»). 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5129. Л.14

Абай Құнанбайұлының «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих») әні мен нотасы. [?] 1995 ж.

Абай Құнанбайұлының «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих») әні мен нотасы. [?] 1995 ж.
ҚР ПА. 5 Қ. 1 Т. 5129 іс. 16 п.

Текст и ноты песни Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих»). [?] 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5129. Л.16

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев пен Ресей Федерациясының Президенті В. В. Путин Мәскеу қаласындағы Чистопрудный бульварында қазақтың Ұлы ақыны және ойшылы Абай Құнанбаевтың ескерткішінің ашылу салтанатында

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев пен Ресей Федерациясының Президенті В. В. Путин Мәскеу қаласындағы Чистопрудный бульварында қазақтың Ұлы ақыны және ойшылы Абай Құнанбаевтың ескерткішінің ашылу салтанатында. 2006 ж. 4 сәуір Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының жеке архивінен Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев и Президент Российской Федерации В. В. Путин на торжественной церемонии открытия памятника великому казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву на Чистопрудном бульваре г. Москва. 4 апреля 2006 г Из личного архива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев пен Өзбекстан Республикасының Президенті И. А. Каримов Ташкент қаласындағы Абай ескерткішінің ашылу салтанатында. 2013 ж

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев пен Өзбекстан Республикасының Президенті И. А. Каримов Ташкент қаласындағы Абай ескерткішінің ашылу салтанатында. 2013 ж. 14 маусым
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының жеке архивінен

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев и Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов на церемонии открытия памятника Абаю в г. Ташкент. 14 июня 2013 г.
Из личного архива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Міржақып Дулатовтың 1914 ж. «Қазақ» газетінің № 67 санында Абайдың қайтыс болуына 10 жыл толуына орай жарияланған «Абай» атты мақаласы.

Міржақып Дулатовтың 1914 ж. «Қазақ» газетінің № 67 санында Абайдың қайтыс болуына 10 жыл толуына орай жарияланған «Абай» атты мақаласы. 1914 ж. (Ж. Ысмағұловтың жеке қорынан)
ҚР ПА. 271-НЛ Қ. 2 Т. 167 іс. 1–33 п.

Статья Миржакыпа Дулатова «Абай», обупликованная в 1914 г. в газете «Қазақ» № 67 по случаю 10-летия со дня смерти Абая. 1914 г. (Из личного фонда Ж. Исмагулова)
АП РК. Ф.271-НЛ.Оп.2 Д. 167 Л. 1–33

ЮНЕСКО аясында Абай Құнанбаевтың 150 жылдығын мерекелеу туралы «ҚазТАГ» газетіндегі ақпарат. Суретте: қазақстандық делегация ЮНЕСКО Бас конференциясының 27-ші сессиясында

ЮНЕСКО аясында Абай Құнанбаевтың 150 жылдығын мерекелеу туралы «ҚазТАГ» газетіндегі ақпарат. Суретте: қазақстандық делегация ЮНЕСКО Бас конференциясының 27-ші сессиясында. 1993 ж. 9 қараша
ҚР ПА. 271-НЛ Қ. 2 Т. 18 іс. 6–7 п.

Информация в газете «КазтТАГ» о праздновании 150-летия Абая Кунанбаева в рамках ЮНЕСКО. На фото: Казахстанская делегация на 27-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. 9 ноября 1993 г
АП РК. Ф.271-НЛ. Оп.2 Д. 18 Л. 6–7

Г. Бельгердің «Абай» тақырыбындағы жұмыстарының тізімі.1993 ж.<br> (Г. Бельгердің жеке қорынан)

Г. Бельгердің «Абай» тақырыбындағы жұмыстарының тізімі.1993 ж.
(Г. Бельгердің жеке қорынан)
ҚР ПА. 152-НЛ Қ. 1 Т. 63 іс. 3–5 п.

Список работ Г. Бельгера на тему «Абай». 1993 г.
(Из личного фонда Г. Бельгера)
АП РК. Ф.152-НЛ.Оп.1 Д. 63 Л.3–5

Қырғыз Республикасының Бішкек қаласында Абай Құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойының салтанатты ашылуы. 1994 ж. 16 желтоқсан

Қырғыз Республикасының Бішкек қаласында Абай Құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойының салтанатты ашылуы. 1994 ж. 16 желтоқсан
(Қ. Сұлтановтың жеке қорынан)
ҚР ПА. 261-НЛ Қ. 2 Т. 169 іс.

Торжественное открытие 150-летнего юбилея Абая Кунанбаева в г. Бишкек Кыргызской Республики. 16 декабря 1994 г.
(Из личного фонда К. Султанова)
АП РК. Ф.261-НЛ. Оп.2 Д. 169

Бішкек қаласында Абай Құнанбаевтың 150 жылдығына арналған іс-шарада қазақстандық делегацияға естелік кәдесыйды тапсыру сәті.

Бішкек қаласында Абай Құнанбаевтың 150 жылдығына арналған іс-шарада қазақстандық делегацияға естелік кәдесыйды тапсыру сәті. Солдан оңға қарай: Қырғыз Республикасының Президенті А.Ақаев, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Қ. Сұлтанов.
1994 ж. 16 желтоқсан
ҚР ПА. 261-НЛ Қ. 2 Т. 169 іс.

Вручение памятного сувенира Казахстанской делегации в г. Бишкек на мероприятии, посвященном 150-летию Абая Кунанбаева. Слева направо: Президент Кыргызской Республики А. Акаев, заместитель Премьер-министра Республики Казахстан К. Султанов. 16 декабря 1994 г.
АП РК. Ф.261-НЛ.Оп.2 Д. 169

Түркияда Абай Құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойына атап өту кезіндегі фотосуреттер.

Түркияда Абай Құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойына атап өту кезіндегі фотосуреттер. 1995 ж. (Қ. Найманбаевтың жеке қорынан) ҚР ПА. 182-НЛ Қ. 1 Т. 220 іс. 1 п. Фотографии с празднования 150-летнего юбилея Абая Кунанбаева в Турции. 1995 г. (Из личного фонда К. Найманбаева) АП РК. Ф.182-НЛ.Оп.1 Д. 220 Л.1

Академик М. Қ. Қозыбаевтың Абайдың 150 жылдығына арналған «Абай және оның заманы» атты мақаласы

Академик М. Қ. Қозыбаевтың Абайдың 150 жылдығына арналған «Абай және оның заманы» атты мақаласы. 1995 ж.
(М. Қозыбаевтың жеке қорынан)
ҚР ПА. 163-НЛ Қ. 1 Т. 299 іс. 91–99 п.

Статья академика М. К. Козыбаева «Абай және оның заманы», посвященная 150-летию Абая. 1995 г.
(Из личного фонда М. Козыбаева)
АП РК. Ф.163-НЛ. Оп.1 Д. 299 Л. 91–99

Жазушы Х.У. Өзденбаевтың Абай Құнанбаевтың ұрпақтары туралы қолжазбасы.

Жазушы Х.У. Өзденбаевтың Абай Құнанбаевтың ұрпақтары туралы қолжазбасы. [?]
(Х. Өзденбевтың жеке қорынан)
ҚР ПА. 223-НЛ Қ. 1 Т. 16 іс. 37–49 п.

Рукопись писателя Х. У. Озденбаева о потомках Абая Кунанбаева. [?]
(Из личного фонда Х. Озденбаева)
АП РК. Ф.223-НЛ.Оп.1 Д. 16 Л. 37–49

Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін ізденуші Ж. Ысмағұловтың «Абай поэзиясындағы өмірлік шындықты бейнелеудің шынайы принциптері» тақырыбындағы диссертациясы

Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін ізденуші Ж. Ысмағұловтың «Абай поэзиясындағы өмірлік шындықты бейнелеудің шынайы принциптері» тақырыбындағы диссертациясы. 1995 ж.
(Ж. Ысмағұловтың жеке қорнан)
ҚР ПА. 271-НЛ Қ. 1 Т. 40 іс. 8–355 п.

Диссертация соискателя ученой степени доктора филологических наук Ж. Исмагулова на тему «Реалистичные принципы изображения жизненной правды в поэзии Абая». 1995 г.
(Из личного фонда Ж. Исмагулова)
АП РК. Ф.271-НЛ Оп.1 Д. 40 Л.8–355

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының аумағында 1960 ж. Абайдың ұрпақтарының өз қаражаттарына салынған Еңлік-Кебек ескерткіші

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының аумағында 1960 ж. Абайдың ұрпақтарының өз қаражаттарына салынған Еңлік-Кебек ескерткіші. 1995 ж.
(Ж. Ысмағұловтың жеке қорнан)
ҚР ПА. 271-НЛ Қ. 2 Т. 27 іс. 12 п.

Памятник Енлик-Кебек на территории Абайского района Восточно-Казахстанской области, построенный в 1960 г. потомками Абая на свои средства. 1995 г.
(Из личного фонда Ж. Исмагулова)
АП РК. Ф.271-НЛ. Оп.2 Д. 27 Л.12

Абайдың ұлы Тұрағұл Құнанбаевтың «Әкем Абай туралы» естелік әңгімесінің көшірмесі.

Абайдың ұлы Тұрағұл Құнанбаевтың «Әкем Абай туралы» естелік әңгімесінің көшірмесі. [?]
(Ж. Ысмағұловтың жеке қорнан)
ҚР ПА. 271-НЛ Қ. 2 Т. 183 іс. 1–33 п.

Рассказ сына Абая Турагула Кунанбаева «Әкем Абай туралы» («Об отце Абае») (копия). [?]
(Из личного фонда Ж. Исмагулова)
АП РК. Ф.271-НЛ. Оп.2 Д. 183 Л. 1–33

Жазушы Ж. Ы. Ысмағұловтың 1909 ж. және 1995 ж. жарыққа шыққан Абай шығармаларының жинақтарына жасаған салыстырмалы талдауы.

Жазушы Ж. Ы. Ысмағұловтың 1909 ж. және 1995 ж. жарыққа шыққан Абай шығармаларының жинақтарына жасаған салыстырмалы талдауы. 1995 ж.
(Ж. Ысмағұловтың жеке қорнан)
ҚР ПА. 271-НЛ Қ. 1 Т. 56 іс. 9-10 п.

Сравнительный анализ сборников произведений Абая 1909 года и писателя Ж. Ы. Исмагулова 1995 года. 1995 г.
(Из личного фонда Ж. Исмагулова)
АП РК. Ф.271-НЛ Оп.1 Д. 56 Л. 9-10

Абай шығармаларының неміс тіліндегі аудармаларының Г. Бельгер құрастырған тізімі.

Абай шығармаларының неміс тіліндегі аудармаларының Г. Бельгер құрастырған тізімі.2006 ж.
(Г . Бельгердің жеке қорынан)
ҚР ПА. 152-НЛ Қ. 3 Т. 103 іс. 17–19 п.

Перечень произведений Абая в немецких переводах, составленный Г.Бельгером. 2006 г.
(Из личного архива Г. Бельгера)
АП РК. Ф.152-НЛ. Оп.3 Д. 103 Л.17–19

Г. Бельгердің Абайдың өлеңдерін қазақшадан орысшаға жол-жолдап аударған аудармасының көшірмесі

Г. Бельгердің Абайдың өлеңдерін қазақшадан орысшаға жол-жолдап аударған аудармасының көшірмесі. (Г. Бельгердің жеке қорынан). [?].
ҚР ПА. 223-НЛ Қ. 1 Т. 16 іс. 37–49 п.
Копии подстрочных переводов Г. Бельгера стихотворений Абая с казахского языка на русский язык. (Из личного фонда Г. Бельгера). [?].
АП РК. Ф.152-НЛ. Оп.1 Д. 34 Л.1-138.