Қорлар бойынша жөнсілтер

Қазақстан Республикасы Президенті Архиві. Жеке тектік архив қорлары жөніндегі анықтамалық. // Құрастырушы Ш.О. Төлеуова, профессор Б. Ә. Жапаровтың ред. Толықтырылған 3-ші басылым. – Алматы, 2017. – 368 б.

Қазақстан Республикасы Президенті Архиві. Жөнсілтер: Ақпараттық-анықтамалық басылым. // Құрастырушылар: Е.М. Грибанова, А.Ә. Сейсенбаева; профессор Б. Ә. Жапаровтың ред. Толықтырылған 2-ші басылым. –Алматы, 2016.  –310 б.