Абай и казахская литература ХХ века в архивных документах

Ә. Бөкейхановтың Абайдың немере інісі Кәкітай Ысқақұлы Құнанбаевтың естеліктері бойынша «Абай (Ибрагим) Құнанбаев» тақырыбында мақаласы

Статья А. Букейханова, опубликованная в журнале «Записки Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества» под заголовком «Абай (Ибрагим) Кунанбаев», написанная по воспоминаниям племянника Абая Какитая Кунанбаева. [?] 1907 г.
АП РК. Ф. 811. Оп. 25 Д. 25. Л. 1–12

Алаш автономиясын жариялау туралы Орынбордағы жалпы қырғыз (қазақ) құрылтайы отырысының хаттамасы 

Протокол заседания общекиргизского съезда в Оренбурге об объявлении автономии Алаш (От Семипалатинской области участвовал Турагул Ибрагимов). 5–13 декабря 1917 г.
АП РК. Ф.811. Оп. 20 Д. 140. Л. 121–131

Қырғызстан (Қазақстан) ХКК төрағасы С. Сейфуллиннің республикадағы саяси жағдай туралы БКП (б) ОК Бас хатшысы И. В. Сталинге жазған баяндау хаты.

Докладная записка С. Сейфуллина, председателя СНК Казахстана [Киргизии] И.В. Сталину, генеральному секретарю ЦК ВКП (б) о политическом положении в республике. Имеются сведения о первом выпуске журнала «Абай» 1917 г. изданного в Семипалатинске. 1917 г.
АП РК. Ф.811. Оп. 24 Д. 243. Л. 7–8.

Абай Құнанбайұлының қайтыс болуына 30 жыл толуына орай есімін мәңгілік еске қалдыру іс-шараларын ұйымдастыру туралы Қазақ Орталық атқару комитеті Президиумының қаулысы. 1934 ж. 25 желтоқсан.

Постановление Президиума ЦИК Казахстана об организации мероприятий, посвященных 30-летию со дня смерти Абая Кунанбаева. 1934 г. 25 декабря. АП РК Ф.141. Оп.1. Д. 6618. Лл.60–61

Қазақстан Кеңес жазушылар одағы мүшелерінің шығармаларын талқылау, олардың ішінде А. Жұбановтың «Абай сыны» бар.

Обсуждение произведений членов Союза Советских писателей Казахстана, среди них А. Жубанов «Критика Абая». 15 августа 1937 г.
АП РК. Ф.474. Оп. 1 Д. 3. Л. 176–179


Құрамында Абай Құнанбаевтың «Таңдамалы өлеңдері» және Мұхтар Әуезовтың «Как запела Татьяна в степи», «Абай» романының бөлімдері бар қазақ поэзиялары мен прозалары жинағының жоспары.

План сборника казахской поэзии и прозы, в составе которого имеются: Абай Кунанбаев «Избранные стихи» и Мухтар Ауэзов «Как запела Татьяна в степи», глава из романа «Абай». 17 января 1938 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 1 Д. 588. Л. 25–28

Жазушы М. Әуезовтың шығармашылық есебін тыңдау бойынша жалпы партиялық ашық жиналыстың хаттамасы

Протокол общепартийного открытого собрания по заслушиванию творческого отчета писателя М. Ауэзова. 28 мая 1938 г.
АП РК. Ф.474. Оп. 1 Д. 5. Л. 82–84.1939 ж. Қазақ көркем әдебиет баспасы дайындап, баспаға ұсынған қазақ жазушылары мен ақындарының шығармаларының тізімі

Перечень произведений казахских писателей и поэтов, рекомендуемый Казахским Издательством Художественной литературы к изданию в 1939 г. В перечне имеется «Сборник стихотворений Абая Кунанбаева». 20 декабря 1938 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 3/1 Д. 1096. Л. 31–33.

Қазақстан Кеңес жазушылар одағының басқарма төрағасы Д. Абилевтің жазушы Мұхтар Әуезовке жазған мінездемесі.

Характеристика на писателя Мухтара Ауэзова, подготовленная Д. Абилевым, председателем Правления Союза советских писателей Казахстана. 29 января 1939 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 3/1 Д. 1096. Л. 99–103.

С. Мұқановтың И. Сталиннің атына жазған қазақ жазушылары өлеңдерінің тезистері

Тезисы письма казахских писателей на имя И. Сталина, составленные С. Мукановым (Из личного фонда Ж. Исмагулова)
АП РК. Ф.271-НЛ. Оп.2 Д. 27 Л.12

Жазушы М. Әуезов Қазақстанның Кеңес жазушыларының II съезінде (ортада)

Писатель М. Ауэзов на II съезде Советских писателей Казахстана (в центре). 21 июня 1939 г.
АП РК. Ф.896. Оп.1 Д. 2168. Л. 1.

М. Әуезов пен Л. Соболев құрастырған, Абайдың «Мир – Океан: времена, как ветры, гонят волны поколений, сменяющих друг друга, и в этом – круг вечности» деген сөзінен басталған қазақ әдебиеті тарихының очерктері

Очерки истории казахской литературы, составленные М. Ауэзовым и Л. Соболевым, начатые со слов Абая: «Мир – Океан: времена, как ветры, гонят волны поколений, сменяющих друг друга, и в этом – круг вечности». 27 июля 1939 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 3/1 Д. 1117. Л. 1–66.

Ақынның 100 жылдық мерейтойына орай шыққан «Қазақ халқының ұлы ақыны Абай (Ибрагим) Құнанбаев (1845-1904 жж.)» очеркі

Очерк «Великий поэт казахского народа Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1845-1904 гг.)», изданный к 100-летнему юбилею поэта. [?] 1940 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/1 Д. 854. Л. 1–23.

КСРО Ғылым Академиясы Қазақ филиалының ғылыми қызметкері Е. Исмаиловтың «Прииртышская правда» газетінің редакциясына жазған Абай Құнанбаев туралы хаты

Письмо Е. Исмаилова, научного сотрудника Казфилиала Академии наук СССР в редакцию газеты «Прииртышская правда» об Абае Кунанбаеве. [?] 1940 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/1 Д. 853. Л. 9–13 об.

Абай Құнанбаевтың мерейтойын атап өту туралы Қазақстанның КП (б) ОК Қазақстан Кеңес жазушылар одағының жауапты хатшысы Ә. Тәжібаевтың баяндау хаты

Докладная записка А. Тажибаева, ответственного секретаря Союза Советских Писателей Казахстана в ЦК КП (б) Казахстана по празднованию юбилея Абая Кунанбаева. [?] 1940 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/1 Д. 803. Л. 7–8.

Қазақстан КП (б) Батыс Қазақстан обкомының хатшысы Г. Лосевтің қазақ әдебиетінің классигі Абай Құнанбаевтың туғанына 95 жыл толуын өткізу туралы Қазақстанның КП (б) ОК насихаттау және үгіттеу бөліміне баяндауы

Докладная записка Г. Лосева, секретаря Западно-Казахстанского обкома КП (б) Казахстана в Отдел пропаганды и агитации ЦК КП (б) Казахстана о проведении 95-летия со дня рождения классика казахской литературы Абая Кунанбаева. [?] 1940 г.

АП РК. Ф.708. Оп. 4/1 Д. 853. Л. 56.

Қазақстан Кеңес Жазушылар Одағы Төралқасының жауапты хатшысы Ә. Тәжібаевтың Қазақстанның КП (б) ОК хатшысы Н. Скворцовқа жазған

Письмо А. Тажибаева, ответственного секретаря Президиума Союза Советских Писателей Казахстана Н. Скворцову, секретарю ЦК КП (б) Казахстана о юбилейном сборнике к 20-летию Казахстана, который состоит из лучших поэм и стихов народных акынов и поэтов республики, куда вошел труд М. Ауэзова «Абай». 3 июня 1940 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/1 Д. 739. Л. 4–6.

Қазақстан КП (б) ОК ҚазКСР Әдебиет және баспа ісі бас басқармасының бастығы Л. Баймурзиннің Абай мерейтойына арналған шығармалар

Докладная записка Л. Баймурзина, начальника Главного управления по делам литературы и издательств КазССР в ЦК КП (б) Казахстана о произведениях, очерках и статьях, посвященных юбилею Абая. 30 января 1941 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/2 Д. 168. Л. 18–19.

Ш. Құдайбердіұлы туралы ҚазКСР ІІХК МҚБ бөлім бастығы М. Шередеконың анықтамасы.

Справка на Шакарима Кудайбердиева, подготовленная М. Шередеко, начальником отдела УГБ НКВД КазССР. 4 февраля 1941 г.
АП РК. Ф.708. Оп. 4/2 Д. 168. Л. 20.

«Абай» киносценарийі, авторы – М. Әуезов, фильм қойылымының авторы

Киносценарий «Абай», автор – М. Ауэзов, автор постановки фильма – Г. Л. Рошаль. 7 августа 1943 г.
АП РК. Ф.708. Оп.7/1 Д. 251. Л. 1–89.

М. Әуезовтың «Абай» романы мен Л. Соболевпен бірге жазған «Абай» пьесасын Сталин сыйлығына ұсыну туралы Қазақстан Кеңес жазушылар Одағы партия ұйымдарының ашық партиялық жиналысының № 43 хаттамасы

Протокол № 43 Открытого партийного собрания парторганизации Союза Советских писателей Казахстана о выдвижении произведений М. Ауэзова романа «Абай» и пьесы «Абай» в соавторстве с Л. Соболевым на Сталинскую премию. 24 декабря 1943 г.
АП РК. Ф.474. Оп.1 Д. 10. Л. 165–167.

«Абай» романын жариялауға дайындау туралы редакциялық алқа мәжілісі. Қазақ жазушыларының «Абай» романын талқылауы.

Заседание редакционной коллегии о подготовке к публикации романа «Абай». Обсуждение казахскими писателями романа «Абай». 20 ноября 1944 г.
АП РК. Ф.708.Оп.9 Д. 1383. Л. 66–71

С. Мұқановтың Абай Құнанбайұлы туралы баяндамасы

Доклад С. Муканова об Абае Кунанбаеве. 30 января 1945 г.
АП РК. Ф.708. Оп.9 Д. 1383. Л. 19–39.

Қазақстан КП (б) ОК бюросының Абай Құнанбайұлының туғанына 100 жыл толуына орай дайындалатын және өткізілетін іс-шаралар туралы қаулысы

Постановление бюро ЦК КП (б) Казахстана о мероприятиях по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения Абая Кунанбаева. 7 марта 1945 г.
АП РК. Ф.708. Оп.9 Д. 15. Л. 146–147

М. Меңдіқұловтың Абай ескерткіші – кесенесін салу туралы ұсынысы.

Предложения М. Мендикулова о сооружении памятника – мавзолея Абаю. 1949 г.
ЦГА РК. Ф.1947. Оп. 1. Д. 23. Л. 1–1об.

ҚазКСР Ғылым Академиясының президенті, академик Қ. И. Сәтбаевтың Қазақстанның КП (б) ОК хатшысы Ж. Шаяхметовке Абай мерейтойын өткізу туралы хаты

Письмо К.И. Сатпаева, академика, президента Академии Наук КазССР Ж. Шаяхметову, секретарю ЦК КП (б) Казахстана о проведении юбилея Абая. 11 сентября 1950 г.
АП РК. Ф.708. Оп.14 Д. 1635. Л. 14–15

1960 ж. Алматы қ. Абай даңғылында орнатылған Абай Құнанбайұлының ескерткіші. (Мүсінші Х. И. Наурызбаев). [?] 1960 ж.

Памятник Абаю Кунанбаеву, установлен в г. Алматы в 1960 году на проспекте Абая. (Скульптор Х.И. Наурызбаев). [?] 1960 г.
АП РК. Ф.71. Оп.3 Д. 82. Л. 1

Абай (Ибрагим Құнанбаев), В.И. Ленин және Амангелді Имановтарға арналған ескерткіштер.

Памятники: Абаю (Ибрагиму Кунанбаеву), В.И. Ленину и Амангельды Иманову. г.Алма-Ата. 1970 г.

ЦГА НТД. Ф.43. Оп.1-6. Д.98.

Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының, М.Ю. Лермонтов атындағы орыс драма театрының (ескі және жаңа ғимарат), М.О. Әуезов атындағы қазақ драма театрының ғимараттары

Здания театров: Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая, Русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова (старое и новое здания), Казахский театр драмы имени М.О. Ауэзова. г. Алма-Ата. 1970 г.

ЦГА НТД. Ф. 43. Оп. 1-6. Д. 99.

Абай атындағы Қазақ академиялық опера және балет театры

Казахский Академический театр оперы и балета имени Абая. 1984 г.
АП РК. Ф. 602. Оп. 18. Д. 35. Л.4.

Қазақстан Компартиясы ОК мен Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің «Абай Құнанбаевтың туғанына 150 жыл толуын дайындау және өткізу туралы» қаулысы

Постановление ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров Казахской ССР «О подготовке и проведении 150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева». 22 февраля 1990 г.
АП РК. Ф.708. Оп.139 Д. 2300 Л. 37–38.

С. О. Джандосов Семей облысының Абай ауданындағы Абай Құнанбаев мемориалдық мұражайы мен ескерткішінің жанында тұрған суреті

С. У. Джандосов у памятника Абая Кунанбаева в Абайском районе Семипалатинской области. 1990 г.
АП РК. Ф.202-НЛ. Оп.1 Д. 63.

1991 ж. 26 шілдедегі «Қазақ әдебиеті» газетінде жарияланған 1923 ж. 8 мамырда «Тілші» газетінде шыққан Ілияс Жансүгіровтің «Абай кітабы» атты мақаласы.

Статья Ильяса Жансугурова «Книга Абая» в газете «Тілші» от 8 мая 1923 г., опубликованная в газете «Қазақ әдебиеті» от 26 июля 1991 г.
АП РК. Ф.68-НЛ. Оп.1 Д. 60 Л.3.

«Абай Құнанбайұлының туғанына 150 жыл толуына дайындық барысын жеделдету жөніндегі қосымша шаралар туралы»

Информация О. Абдыкаримова, заведующего отделом организационной работы и местных администраций Аппарата Президента и Кабинета министров РК о ходе выполнения постановления Кабинета Министров РК от 5 марта 1993 г. № 175 «О дополнительных мерах по ускорению хода подготовки к 150-летию со дня рождения Абая Кунанбаева». 20 июля 1993 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 1929. Л. 2–3

Абай Құнанбайұлының 150-жылдығын мерекелеуге дайындықты күшейту жөніндегі шаралар туралы

Постановление Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «О мерах по усилению подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева».
12 января 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 4778. Л. 38–43

Абай Құнанбайұлының 150-жылдық мерейтойына дайындық жөніндегі комиссия отырысында

Текст выступления Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева на заседании комиссии по подготовке и проведению 150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева. 23 февраля 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5018. Л. 1–9

Облыстық әкімшіліктің ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі Г. П. Филатовтың Солтүстік Қазақстан облысында Абай Құнанбайұлының 150 жылдығына дайындық бойынша атқарылған жұмысы туралы анықтамасы

Справка Г. П. Филатова, заведующего отделом внутренней политики областной администрации о проведенной работе по подготовке к 150-летию Абая Кунанбаева в Северо-Казахстанской области. 31 мая 1995 г.
АП РК. Ф. 5-Н.Оп.1 Д. 5130. Л. 52–56

ҚР Мемлекеттік хатшысы Ә. Кекілбаевтың Абай Құнанбайұлының 150 жылдығына арналған халықаралық конференциядағы баяндамасы

Доклад А. Кекильбаева, Государственного секретаря РК на международной конференции, посвященной 150-летию Абая Кунанбаева.5 июля 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5095. Лл. 37–41

ҚР Премьер-Министрінің орынбасары, мерейтойлық комиссия төрағасының орынбасары И. Тасмағамбетовтың Абай Құнанбайұлының 150 жылдығын өткізуге дайындықты аяқтау жөніндегі тапсырмалары

Поручения И. Тасмагамбетова, заместителя Премьер-министра РК, заместителя председателя юбилейной комиссии по подготовке и проведению 150-летия Абая Кунанбаева. 18 июля 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5130. Л. 130–132

ҚР Мемлекеттік хатшысы Ә. Кекілбаевтың «Қазақ әдебиеті» газетінде «Пайғамбардай пір тұтар ақыл-ой алыбы» тақырыбында жарияланған мақаласы.

Статья А. Кекильбаева, Государственного секретаря РК «Пайғамбардай пір тұтар ақыл-ой алыбы» опубликованная в газете «Қазақ әдебиеті».
5 августа 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5095. Л. 61–69

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Алматы қ. өткен Абай Құнанбайұлының 150-жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөз сөйлеуде.

Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на торжественном собрании по случаю 150-летия Абая Кунанбаева в г. Алматы.
9 августа 1995 г.
Из личного архива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Семей облысындағы Абай Құнанбайұлының жаңа Мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайының салтанатты ашылу рәсімінде сөз сөйлеуде

Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на торжественной церемонии открытия нового комплекса Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая Кунанбаева в Семипалатинской области. 11 августа 1995 г.
Из личного архива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Абай Құнанбайұлының «Айттым сәлем, Қаламқас» («Я привет шлю, Каламкас») әні мен нотасы. 1995 ж.<br> ҚР ПА

Текст и ноты произведения Абая Кунанбаева «Айттым сәлем, Қаламқас» («Я привет шлю, Каламкас»). 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5129. Л.14

Абай Құнанбайұлының «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих») әні мен нотасы. [?] 1995 ж.

Текст и ноты произведения Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих»). [?] 1995 г.
АП РК. Ф.5-Н.Оп.1 Д. 5129. Л.16

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев пен Ресей Федерациясының Президенті В. В. Путин Мәскеу қаласындағы Чистопрудный бульварында қазақтың Ұлы ақыны және ойшылы Абай Құнанбаевтың ескерткішінің ашылу салтанатында

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев и Президент Российской Федерации В. В. Путин на торжественной церемонии открытия памятника великому казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву на Чистопрудном бульваре г. Москва. 4 апреля 2006 г Из личного архива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев пен Өзбекстан Республикасының Президенті И. А. Каримов Ташкент қаласындағы Абай ескерткішінің ашылу салтанатында. 2013 ж

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев и Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов на церемонии открытия памятника Абая в г. Ташкент (Узбекистан). 14 июня 2013 г.
Из личного архива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Міржақып Дулатовтың 1914 ж. «Қазақ» газетінің № 67 санында Абайдың қайтыс болуына 10 жыл толуына орай жарияланған «Абай» атты мақаласы.

Статья Миржакыпа Дулатова «Абай», обупликованная в 1914 г. в газете «Қазақ» № 67 по случаю 10-летия со дня смерти Абая. 1914 г. (Из личного фонда Ж. Исмагулова)
АП РК. Ф.271-НЛ.Оп.2 Д. 167 Л. 1–33

ЮНЕСКО аясында Абай Құнанбаевтың 150 жылдығын мерекелеу туралы «ҚазТАГ» газетіндегі ақпарат. Суретте: қазақстандық делегация ЮНЕСКО Бас конференциясының 27-ші сессиясында

Информация в «КазтТАГ» о праздновании 150-летия Абая Кунанбаева в рамках ЮНЕСКО. На фото: Казахстанская делегация на 27-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. 9 ноября 1993 г
АП РК. Ф.271-НЛ. Оп.2 Д. 18 Лл. 6–7

Г. Бельгердің «Абай» тақырыбындағы жұмыстарының тізімі.1993 ж.<br> (Г. Бельгердің жеке қорынан)

Список работ Г. Бельгера на тему «Абай». 1993 г.
(Из личного фонда Г. Бельгера)
АП РК. Ф.152-НЛ.Оп.1 Д. 63 Лл.3–5

Қырғыз Республикасының Бішкек қаласында Абай Құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойының салтанатты ашылуы. 1994 ж. 16 желтоқсан

Торжественное открытие мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею Абая Кунанбаева в г. Бишкек Кыргызской Республики. 16 декабря 1994 г.
(Из личного фонда К. Султанова)
АП РК. Ф.261-НЛ. Оп.2 Д. 169

Бішкек қаласында Абай Құнанбаевтың 150 жылдығына арналған іс-шарада қазақстандық делегацияға естелік кәдесыйды тапсыру сәті.

Вручение памятного сувенира казахской делегации в г. Бишкек на мероприятии, посвященном 150-летию Абая Кунанбаева. Слева направо: Президент Кыргызской Республики А. Акаев, заместитель Премьер-министра Республики Казахстан К. Султанов. 16 декабря 1994 г.
АП РК. Ф.261-НЛ.Оп.2 Д. 169

Түркияда Абай Құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойына атап өту кезіндегі фотосуреттер.

Фотографии с празднования 150-летнего юбилея Абая Кунанбаева в Турции. 1995 г. (Из личного фонда К. Найманбаева) АП РК. Ф.182-НЛ.Оп.1 Д. 220 Л.1

Академик М. Қ. Қозыбаевтың Абайдың 150 жылдығына арналған «Абай және оның заманы» атты мақаласы

Статья академика М. К. Козыбаева «Абай және оның заманы», посвященная 150-летию Абая. 1995 г.
(Из личного фонда М. Козыбаева)
АП РК. Ф.163-НЛ. Оп.1 Д. 299 Л. 91–99

Жазушы Х.У. Өзденбаевтың Абай Құнанбаевтың ұрпақтары туралы қолжазбасы.

Рукопись писателя Х. У. Озденбаева о потомках Абая Кунанбаева. [?]
(Из личного фонда Х. Озденбаева)
АП РК. Ф.223-НЛ.Оп.1 Д. 16 Л. 37–49

Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін ізденуші Ж. Ысмағұловтың «Абай поэзиясындағы өмірлік шындықты бейнелеудің шынайы принциптері» тақырыбындағы диссертациясы

Диссертация соискателя ученой степени доктора филологических наук Ж. Исмагулова на тему «Реалистичные принципы изображения жизненной правды в поэзии Абая». 1995 г.
(Из личного фонда Ж. Исмагулова)
АП РК. Ф.271-НЛ Оп.1 Д. 40 Л.8–355

Абайдың ұлы Тұрағұл Құнанбаевтың «Әкем Абай туралы» естелік әңгімесінің көшірмесі.

Рассказ сына Абая Турагула Кунанбаева «Әкем Абай туралы» («Об отце Абае») (копия). [?]
(Из личного фонда Ж. Исмагулова)
АП РК. Ф.271-НЛ. Оп.2 Д. 183 Л. 1–33

Жазушы Ж. Ы. Ысмағұловтың 1909 ж. және 1995 ж. жарыққа шыққан Абай шығармаларының жинақтарына жасаған салыстырмалы талдауы.

Сравнительный анализ сборников произведений Абая 1909 года и писателя Ж. Ы. Исмагулова 1995 года. 1995 г.
(Из личного фонда Ж. Исмагулова)
АП РК. Ф.271-НЛ Оп.1 Д. 56 Л. 9-10

Абай шығармаларының неміс тіліндегі аудармаларының Г. Бельгер құрастырған тізімі.

Перечень произведений Абая в немецких переводах, составленный Г.Бельгером. 2006 г.
(Из личного архива Г. Бельгера)
АП РК. Ф.152-НЛ. Оп.3 Д. 103 Л.17–19

Г. Бельгердің Абайдың өлеңдерін қазақшадан орысшаға жол-жолдап аударған аудармасының көшірмесі

Копии подстрочных переводов Г. Бельгера стихотворений Абая с казахского языка на русский язык. (Из личного фонда Г. Бельгера). [?].
АП РК. Ф.152-НЛ. Оп.1 Д. 34 Л.1-138.

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының аумағында 1960 ж. Абайдың ұрпақтарының өз қаражаттарына салынған Еңлік-Кебек ескерткіші.

Памятник Енлик-Кебек на территории Абайского района Восточно-Казахстанской области, построенный в 1960 г. потомками Абая на свои средства. (Из личного фонда Ж. Исмагулова). 1995 г. АП РК. Ф.271-НЛ. Оп.2 Д. 27 Л.12

Перечень документов