Қазақстан Республикасы Президенті  Архивінің Дирекция отырысы